Kỹ thuật in

Ăn mòn kim loại
Ăn Mòn Kim Loại (18-10-2014)
- Chuyên gia công ăn mòn các loại tem, nhãn mác trên các chất liệu như thép, inox, … - Chuyên cung cấp các loại bảng biển công ty, biển chức danh, thẻ tên nhân viên.
Công ty event
Tổ chức event