Dịch vụ

Ăn mòn kim loại
Ăn Mòn Kim Loại (29-01-2015)
- Chuyên gia công ăn mòn các loại tem, nhãn mác trên các chất liệu như thép, inox, … - Chuyên cung cấp các loại bảng biển công ty, biển chức danh, thẻ tên nhân viên.
Công ty event
Tổ chức event